DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
Subdirección Xeral de Provisión de Postos e Selección de Persoal

Artigo 3.3 do Decreto 101/2014, do 1 de agosto, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda.

A Subdirección Xeral de Provisión de Postos e Selección de Persoal terá encomendado o exercicio das seguintes funcións:

 • A preparación, conxuntamente coa Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais, a Subdirección Xeral de Xestión, Programación e Ordenación de Persoal e a Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas, dos anteproxectos normativos en materia de función pública.
 • A elaboración e tramitación das convocatorias dos concursos de traslados dos distintos corpos, escalas e categorías.
 • A elaboración e tramitación das convocatorias de procesos selectivos para o ingreso nos distintos corpos, escalas e categorías.
 • A preparación da convocatoria para a elaboración de listas e o desenvolvemento dos traballos relativos á cobertura temporal de postos de persoal funcionario e laboral en aplicación da norma que o regule.
 • A realización, no seu ámbito de competencias, de cantos estudos e traballos se lle encomenden.
 • As demais funcións que, incluídas no ámbito respectivo, lle sexan asignadas.

Para o cumprimento das súas funcións, a Subdirección Xeral de Provisión de Postos e Selección de Persoal contará coas seguintes unidades administrativas con nivel orgánico de servizo:

 • O Servizo de Provisión, que terá encomendadas as seguintes funcións:
  • O estudo e preparación dos anteproxectos normativos en materia de provisión.
  • A preparación, elaboración e tramitación das convocatorias de concursos de traslados.
  • O desenvolvemento dos traballos relativos á cobertura temporal de postos de persoal funcionario e laboral en aplicación da norma que regule a dita cobertura, en particular a tramitación das propostas de cobertura e a selección de persoal funcionario interino e laboral temporal para os servizos centrais e para os servizos periféricos.
  • O estudo e elaboración de informes en materia da súa competencia

O Servizo de Provisión contará con postos de carácter administrativo para a xestión de listas nas localidades da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Estes postos terán encomendada as funcións de chamamentos e selección dos integrantes das listas para o nomeamento de funcionarios interinos e para a contratación do persoal laboral temporal que deban desempeñar postos adscritos aos servizos periféricos no ámbito da respectiva delegación territorial.

 • O Servizo de Selección, que terá encomendadas as seguintes funcións:
  • O estudo e preparación dos anteproxectos normativos en materia de selección.
  • A preparación, elaboración e tramitación das convocatorias dos procesos selectivos do persoal funcionario e laboral.
  • O estudo e elaboración de informes en materia da súa competencia.