PROCEDEMENTOS APLICABLES AO PERSOAL FUNCIONARIO E/OU LABORAL
Situacións administrativas do persoal funcionario
Compartir
 • whatsapp

As persoas funcionarias poden estar nalgunha das seguintes situacións:

 • Servizo activo.
 • Servizos especiais.
 • Servizos noutras administracións públicas.
 • Excedencia voluntaria.
 • Excedencia forzosa.
 • Suspensión de funcións.
 • Expectativa de destino.
 • Excedencia forzosa aplicable a funcionarias e funcionarios en expectativa de destino.
 • Excedencia voluntaria incentivada.
 • Excedencia por razón de violencia sobre a muller funcionaria.

Lexislación aplicable

Título VIII da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.