PROCEDEMENTOS APLICABLES AO PERSOAL FUNCIONARIO E/OU LABORAL
Recoñecemento de grao persoal
Compartir
  • whatsapp

Todo/a funcionario/a posúe un grao persoal que corresponderá a un dos 30 niveis en que se clasifiquen os postos de traballo.

O grao persoal adquírese polo desempeño dun ou máis postos de nivel correspondente durante dous anos continuados ou durante tres con interrupción.

Lexislación aplicable

Disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia