CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
Estrutura orgánica e funcional

Áreas nas que a Consellería exerce as funcións que ten atribuídas

A Consellería de Política Social é o órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ao cal, ademais daquelas competencias e funcións establecidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, lle corresponde, de conformidade co Estatuto de autonomía e coa Constitución española, propoñer e executar as directrices xerais do Goberno no ámbito do benestar, que engloban as competencias en materia de servizos sociais, incluíndo as políticas de familia, menores, benestar social, inclusión social, servizos comunitarios, inmigración, atención ás persoas discapacitadas e ás persoas maiores, a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e as políticas de xuventude e voluntariado, na forma establecida no Decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a súa estrutura orgánica. 

Consellería de Política Social

Axencia Galega de Servizos Sociais