CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Estrutura orgánica e funcional

Áreas nas que a Consellería exerce as funcións que ten atribuídas

A Consellería do Medio Rural é o órgano da Administración galega ao cal baixo a superior dirección da persoa titular do departamento lle corresponde propor e executar as directrices xerais do Goberno no ámbito rural, que engloba as competencias en materia de agricultura, gandaría, desenvolvemento rural e ordenación comarcal, estruturas rurais, industrias agroalimentarias e forestais, montes, prevención e defensa dos incendios forestais, de acordo co establecido no Estatuto de autonomía para Galicia e segundo os termos sinalados pola Constitución española e no Estatuto de autonomía.

Consellería do Medio Rural

 Fondo Galego de Garantía Agraria

 Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Axencia Galega da Calidade Alimentaria