CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Estrutura orgánica e funcional

Consellería de Facenda e Administración Pública 

 Axencia Tributaria de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

Escola Galega de Administración Pública

Instituto Galego de Estatística

Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (Cixtec)