CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Estrutura orgánica e funcional

Consellería de Facenda e Administración Pública 

Consellería de Facenda

Escola Galega de Administracións Públicas 

Instituto Galego de Estatística

Axencia Tributaria de Galicia

Centro Informático para a Xestión Económico-Financeira e Contable (Cixtec)

Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia