CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Estrutura orgánica e funcional

Áreas nas que a Consellería exerce as funcións que ten atribuídas.

A Consellería de Facenda é o órgano da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia a que lle corresponden as competencias e funcións que, en materia de facenda, se establecen no Estatuto de Autonomía, así como en materia de función pública, de conformidade coa lexislación vixente.

Consellería de Facenda e Administración Pública 

Consellería de Facenda

Escola Galega de Administracións Públicas 

Instituto Galego de Estatística

Axencia Tributaria de Galicia

Centro Informático para a Xestión Económico-Financeira e Contable (Cixtec)

Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia