Consellería de Facenda e Administración Pública

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución do 16 de febreiro de 2024 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 15 de febreiro de 2024, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación no corpo superior da Administración xeral e no corpo facultativo superior de Administración especial, escala de expertos/as lingüistas, subgrupo A1, no corpo de xestión da Administración xeral e no corpo facultativo de grao medio de Administración especial, escala técnica de restauración, e escala de técnicos facultativos, especialidade educador infantil, subgrupo A2, na agrupación profesional do persoal funcionario, escalas de persoal de limpeza e cociña e recursos naturais e forestais, especialidade de persoal de recursos naturais e forestais, de persoal subalterno e de persoal de mantemento, subgrupo AP, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 16 de febreiro de 2024 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de febreiro de 2024 polo que se aproba a modificación das relacións de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 26 de decembro de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de decembro de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda e Administración Pública

Ligazón ao DOG

Resolución do 7 de xullo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 6 de xullo de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 20 de abril de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 20 de abril de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral da Xunta de Galicia e clasificación na Agrupación profesional do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais (especialidade de persoal de limpeza e cociña)

Ligazón ao DOG

Resolución do 3 de marzo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de marzo de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda e Administración Pública

Ligazón ao DOG

Resolución do 30 de xuño de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 30 de xuño de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo desta consellería

Ligazón ao DOG

Corrección de erros. Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 24 de xuño de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 24 de xuño de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo do persoal laboral da Xunta de Galicia, segundo o disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, e no Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 31 de xullo de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de xullo de 2020 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda

Ligazón ao DOG

Resolución do 30 de abril de 2018 pola que se procede á publicación da modificación da relación de postos de traballo en aplicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 26 de outubro de 2017, polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Facenda

Ligazón ao DOG

Resolución do 13 de xuño de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de xuño de 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda

Ligazón ao DOG

Resolución do 9 de abril de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 5 de abril de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda

Ligazón ao DOG

Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se procede á publicación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Facenda, en aplicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 26 de outubro de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Facenda

Ligazón ao DOG

Resolución do 27 de outubro de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 26 de outubro de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Facenda

Ligazón ao DOG

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

Resolución do 27 de abril de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de abril de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do Organismo Autónomo Instituto Galego de Estatística

Ligazón ao DOG

Resolución do 23 de setembro de 2022 pola que se publica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 22 de setembro de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Estatística

Ligazón ao DOG

Resolución do 12 de maio de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 11 de maio de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Instituto Galego de Estatística

Ligazón ao DOG

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Resolución do 16 de febreiro de 2024 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 15 de febreiro de 2024 polo que se aproba a modificación das relacións de postos de traballo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 13 de marzo de 2015 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2015 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Escola Galega de Administración Pública

Ligazón ao DOG

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Resolución do 12 de maio de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 11 de maio de 2023, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Resolución do 7 de xuño de 2013 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 6 de xuño de 2013, polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Escola Galega de Administración Pública

Ligazón ao DOG

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Resolución do 11 de abril de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 2 de novembro de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 de outubro de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 26 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 16 de novembro de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de novembro de 2020, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 19 de xullo de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de xullo de 2019, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 17 de xullo de 2018 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xullo de 2018 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 4 de agosto de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3 de agosto de 2017 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de marzo de 2016 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 23 de marzo de 2015 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 19 de marzo de 2015 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Ligazón ao DOG

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Resolución do 3 de marzo de 2023 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de marzo de 2023 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 26 de marzo de 2021 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de marzo de 2021 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 30 de novembro de 2017 pola que se publica a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia, en aplicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de xuño de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 31 de xullo de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de xullo de 2020 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia

Ligazón ao DOG

Resolución do 9 de xuño de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de xuño de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Tributaria de Galicia

Ligazón ao DOG